A bértámogatás igénybevételének feltételei a felek részéről a következők.
 
A munkavállaló:
 
 • nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban
 • veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll munkáltatóval, és nem a felmondási idejét tölti
 • a támogatás igénybevételekor vállalja:
  • a jövedelem kieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést
  • azt, hogy a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya visszatérni azt megelőző munkaidőhöz
  • azt, hogy a munkaadó rendelkezésére áll az egyéni fejlesztési időben
  • a munkavállalónak az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége nem áll fenn
 
Fejlesztési idő: a munkavállaló a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés érdekében mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő 30%-ának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.
 
A munkaadó
 
 • munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja
 
Csökkentett munkaidő: a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtta munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében a i munkaszerződés szerinti munkaidő 50%-át elérő, de a 70%-át meg nem haladó részmunkaidő, amely legalább napi 4 óra munkaidőnek megfelelő tartalmú (tehát csak azoknál alkalmazható, akiknél pl. napi 8 óráról napi 4 vagy 5 órára lett csökkentve a munkaidő)
 
 • a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette
 • legalább 6 hónapja működik, és a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint e feltételek fennállását igazolja
 • nem áll végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban
 • 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben vett nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
A támogatás iránti kérelmében bemutatja:
 
 • a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését
 • a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését
 • hitelt érdemlő módon alátámasztja, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenyégével összefüggő nemzetgazdasági érdek
 
A támogatás igénybevételekor vállalja:
 
 • a létszámtartási kötelezettséget a támogatás időtartamára, valamint további 1 hónapig:
  • azt, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés elrendelésére nem kerül sor, és
  • azt, hogy a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak
  • azt, hogy a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját
  • azt, hogy az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet
 
A támogatás feltétele még: 
 
 • hogy a munkaidőkeret már lejárt vagy lezárásra került
 • Továbbá a munkavállalónak és a munkaadónak a támogatás igénybevételével vállalnia kell, hogy megállapodnak a csökkentett munkaidőben, továbbá a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben, legalább a támogatás időtartamára
 
Nem nyújtható e rendelet szerinti támogatás az Mt. 53. §-a (munkaszerződéstől eltérő helyen, munkakörben történő foglalkoztatás) valamint 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti (munkaerő-kölcsönzés) foglalkoztatáshoz.
 
A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésének napja (2020.03.11) szerinti távolléti díj személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a, de maximum a minimálbér kétszerese (bruttó 322 000 Ft, ami nettó 214 130 Ft-ot jelent).
 
A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg, időtartama 3 hónap és a munkavállaló részére havonta utólag kerül folyósításra.
 
A támogatás köztehermentes, továbbá fizetés nélküli szabadság idejére nem folyósítható.