Az adományozási szerződés, vagy más néven támogatási szerződés létrejöttét követően az adományozottnak adomány-igazolás kiállítási kötelezettsége van.
 
A kapott adományokról a közhasznú szervezet, az egyház, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője által a támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. törvény rögzíti. E szerint az igazolásnak tartalmaznia kell:
  • mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az adószámát,
  • az adomány összegét,
  • a támogatott célt.
 
Az előbbieken túl célszerű feltüntetni az
  • adományozás időpontját
  • tartós adományozás esetén annak tényét.
 
Az igazolást a támogatásnyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani.
 
Az igazolást két példányban kell kiállítani, az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.