A tartós adományozás során az adományozó és az adományozott között írásos szerződés jön létre, amelyet adományozási, vagy más néven támogatási szerződésnek hívunk.
 
Ebben az adományozó arra vállal felelősséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.
 

Mi történik, ha a tartós adományozásról szóló szerződés nem teljesül?

Ha a társasági adóalany adózó az adóévben a tartós adományozásról szóló szerződésben vállaltakat nem teljesítette, úgy az adott adóévben az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévet megelőző év(ek)ben a tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény összegével. Ha a nem-teljesítés oka a támogatott civil szervezet közhasznúsági státuszának elvesztése, vagy jogutód nélküli megszűnése, úgy a kedvezmények egyszeres összegét, ha ezen kívüli bármely más ok, úgy a kedvezmények kétszeres összegét köteles a szervezet visszafizetni.
 
Ezen rendelkezésre célszerű felhívni a támogató személy figyelmét a támogatási szerződés megkötését megelőzően, esetleg tájékoztató jelleggel rendelkezni róla a támogatási szerződésben.
 
Adományozási / támogatási szerződés minták
Adományozási szerződés minta
Adományozási / támogatási szerződés minta
Tartós adományozási szerződés minta