Amennyiben a NAV kockázatot tár fel az adózóval kapcsolatban, akkor önellenőrzésre szólíthatja fel. Eddig csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyre vonatkozott ez a szabály, most kiterjesztették minden adózóra.
 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény „Az adózók ellenőrzésre történő
kiválasztása” című fejezete több dologban módosult 2017-től, például most már a vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt is felszólíthatják önellenőrzésre. Itt tudhatja meg, hogy miért is érdemes a felszólításnak eleget tenni.
 

A NAV vizsgálatot kezdeményezhet

Amennyiben a NAV a kockázatelemzés során az adózóval kapcsolatban kockázatot tár fel, más hatóságoktól a vizsgált adózóról adatokat kérhet, amelyeket felhasználhat a további kockázatelemzési tevékenységéhez. (Ha az NAV az adózót nem választja ki ellenőrzésre a kockázatelemzés lezárását követően az beszerzett adatokat haladéktalanul törli.)
 
A feltárt kockázat megszüntetése érdekében az adóhatóság:
  • támogató eljárást indít,
  • az adózót kiválasztja ellenőrzésre, illetve bűncselekmény megelőzése, az adott bűncselekmény felderítése, folytatásának megakadályozása érdekében tájékoztatja a NAV nyomozó hatóságát.
 
Az adóhatóság a támogató eljárás keretében:
  • az adózót felhívja önellenőrzésre, illetve
  • kapcsolatfelvételt kezdeményez az adózóval, amelynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával.
 
Érdemes tudni, hogy a támogató eljárásban való részvétel önkéntes. Az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt szankcionálásnak nincs helye.
 
A támogató eljárás az adóhatóság jegyzőkönyvével zárul, amelyben a NAV köteles feltüntetni a kockázatelemzési eljárásban feltárt hibákat, hiányosságokat, az azok orvoslása érdekében tett intézkedéseket és a támogató eljárás eredményességét vagy eredménytelenségét.
 
Ha a támogató eljárás eredménytelen, az adóhatóság elrendelheti az adózó ellenőrzését.
 

Önellenőrzés – már vállalkozóknak is

A NAV az adózót az adóbevallás önellenőrzésére kérheti fel, ha a bevallás adatai és az adóhatóság rendelkezésére álló adatok között eltérést észlel. 
 
Fontos, hogy 2017 előtt az önellenőrzésre való felszólítás csak a vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemély adózóra vonatkozott, de 2017-től ezt kiterjesztették minden adózóra. Mostantól tehát már az egyéni vállalkozókat is felhívhatja a NAV az önellenőrzésre.
 
Az önellenőrzésre való felhívásnak az adózó nem köteles eleget tenni. Az önellenőrzés elmulasztása esetén az adóhatóság nem szabhat ki mulasztási bírságot. 
 
Az adózóval szembeni ellenőrzés az önellenőrzési felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig nem kezdhető meg, a felhívásban megjelölt adónem és időszakkal kapcsolatban.
 
Az elektronikus vagy postai úton megküldött önellenőrzésben fel kell tüntenti:
  • az adózó nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
  • az önellenőrzési felhívással érintett időszakot és az adónem megjelölését,
  • vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek esetében a havi adó- és járulékbevallásra, valamint adatszolgáltatásra kötelezettek bevallása, illetve adatszolgáltatása alapján számított adó alapját, az adót, a visszatérítendő adót, a befizetendő adót, valamint az adatok alapjául szolgáló, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő adatokat, továbbá az eltérés összegét.
 
A támogató eljárásnak tehát nem az adóhatósági ellenőrzés és szankcionálás a célja, hanem a NAV javaslatot tesz az önellenőrzésre, és szükség esetén közvetlen szakmai támogatást nyújt a hibák, hiányosságok kiküszöbölése érdekében.
 
Amennyiben az indokokolt, a NAV közvetlen, szakmai segítségnyújtás érdekében felveszi a kapcsolatot a kockázatelemzésen átesett adózóval. Ez gyakorlatilag értelmezhető az ügyfélre szabott személyes adószakmai tanácsadásnak is, célja, hogy az eljárás alatt már feltárt hibát kijavíthassák és a bevallással lezárt, korábbi időszak hibáinak javítását, hiányosságainak pótlását is rendezzék.
 
A támogató eljárásban való részvétel ugyan önkéntes, de érdemes kihasználni, mivel az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt semmilyen szankciót nem szabhat ki a NAV.
 
Az adóhatóság a támogató eljárást az adózó által javítható hibák esetében indíthatja meg.
 
A hibák jó része a NAV és az adózó együttműködésével általában hatékonyabban javítható. 
 
Az adóellenőrzés megindítása csak akkor történhet meg, ha a hibák az adózó által nem javíthatók, vagy nem vállalja az adózó az önellenőrzést, illetve, ha a támogató eljárás eredménytelen.
Szerző
Ivanyos Judit