A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyféltájákoztató és Ügyintéző Rendszerben (ÜCC) nem csak felvilágosítást, tájékoztatást adnak, de bizonyos ügyek elintézésére is van lehetőség.
 
A NAV adóztatási szervének telefonos ügyintéző rendszere belföldről a 06-80/20-21-22 telefonszámon hívható, de külföldről is elérhető a 36-1/441-96-00 telefonszámon. A telefonos ügyintéző szolgáltatás munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30-ig áll rendelkezésre.
 
Az ÜCC használatának feltételeit a felhívás mellékletét képező, az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszeréről szóló 33. számú információs füzet tartalmazza.

Tájékoztatást lehet kérni az alábbi ügyekben:

a) Az adózói minősítéssel kapcsolatosan;
b) az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról;
c) a közösségi adószám érvényességéről;
d) az állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról;
e) az adószámláról, az adószámla-kivonatról;
f) fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról;
g) az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott állandó meghatalmazásról;
h) a bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.
 
 
Konkrét ügyintézésre van mód az alábbi ügyekben:
 
a) Az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogás előterjesztése;
b) adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése;
c) az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit, köztehernemeit érintő észrevétel előterjesztése;
d) az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadatokra vonatkozó egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos eljárás;
e) az Art. 1. számú melléklet 3. pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben a munkáltató vagy kifizető által hibásan benyújtott bejelentő és változás-bejelentő adatlap javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);
f) a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható, elektronikus úton érkezett bevallások javítása – a jövedéki adó kivételével (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben), a személyi jövedelemadó bevallási tervezet papír alapon történő megküldésének igénylése és kiegészítésének kezdeményezése;
g) adószámla átvezetés, a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben);
h) az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés;
i) igazolás kérése adóazonosító jelről;
j) a gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele;
k) levelezési cím bejelentése;
l) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. § 5. pontja szerinti értékhatár elérésével kapcsolatos bejelentés;
m) közösségi adószám iránti kérelem benyújtása;
n) kezdő vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés.
 
A szolgáltatás igénybevételéhez rendelkezni kell az adóhatóságtól igényelhető ügyfélazonosító-számmal vagy a kormányablakokon, okmányirodákban igényelhető Részleges Kódú Telefonos Azonosítással és a hozzá tartozó jelszóval.

Az ügyfélazonosító-szám olyan véletlenszerűen képzett 4 számjegyű számsor, amely a telefonáló beazonosítását szolgálja. Az ügyfélazonosító-szám képzését az ügyfél – az adóhatóság honlapjáról letölthető – személyesen (a kérelmező ügyfél személyi adatainak és személyazonosságának ellenőrzése mellett) vagy ügyfélkapun keresztül elektronikusan benyújtott TEL elnevezésű nyomtatványon illetékmentesen kérheti. A telefonos ügyintézést lehetővé tevő ügyfélazonosító-számmal kapcsolatos ügyintézést a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatóságán lehet kezdeményezni. A személyesen igényelt ügyfélazonosító-szám tértivevényes postai küldeményként kerül kézbesítésre, míg az elektronikus úton igényeltet a kérelmező tárhelyére küldi meg az adóhatóság.

A részleges kódú telefonos azonosítás szolgáltatáshoz kapcsolódó regisztrációs eljárás lefolytatása megtörténhet személyes ügyintézés keretében az ország bármelyik okmány irodájában, illetve kormányablakában. A regisztrációs eljárást követően az ügyfél rendelkezésére bocsátanak egy 8 számjegyből álló telefonos azonosító kódot, illetve egy 6 számjegyből álló egyszer használatos (azaz ideiglenes) jelszót.