Sokféle tevékenységi típusra igényelhető állami támogatás, például a szervezet működésére, az általa megvalósított programokra, vagy akár az általa szervezett rendezvényekre. Tudja meg, hogyan részesülhet egy civil szervezet állami támogatásban.
 
 
A Civil törvény szerint azok a civil szervezetek részesülhetnek az állam által nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatásokban, amelyeket a támogató nem elsősorban ellenszolgáltatás ellenében, de konkrét program megvalósítása vagy meghatározott időszakban a támogatott szervezeti működtetése érdekében nyújt.
 
A pályázatok kiírásáról, támogatási döntésekről és támogatások alapvető adatairól, az állam által működtetett Civil Információs Portálon lehet tájékozódni.
 

A támogatások következő forrásokból valósulhatnak meg:

 
 • pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás,
 • az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás
 • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás
 • a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint felajánlott összege – adó 1%.

 

Milyen szabályok vonatkoznak az állami támogatásokra?

 
Az állam (támogató) és a civil szervezet (támogatott) között költségvetési támogatási jogviszony jön létre, amelyet az államháztartás működésére vonatkozó jogszabályok szabályoznak, a támogató késedelmes teljesítése a mindenkor érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamattal terhelt.
 
A civileknek nyújtott állami forrásokra szerinti cél megjelölésével nyilvános pályázatot kell kiírni. A támogatások magyarországi és határon túli civil szervezet számára együttesen is nyújthatóak.
 
Amennyiben egy civil szervezet jelentős költségvetési támogatásban részesül, azaz a támogatás mértéke meghaladja valamely költségvetési év vonatkozásában az ötvenmillió forintot, akkor a szervezetet képviseletre jogosult vezető tisztségviselőnek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van. Ennek részleteiről továbbiakban a Civil törvény IX. fejezetének 53/A. §-ban olvashat.
 

Milyen feladatokra kaphatóak állami támogatások?

 
A támogatásokat az állami Nemzeti Együttműködési alap finanszírozza. Ezekre a feladatokra kapható támogatás:
 
 • civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban feltüntetett adományok értéke után járó öt százalékos normatív kiegészítés, amelyet a civil szervezet működési költségeinek fedezésére fordít
 • civil szervezetek működésének támogatása;
 • civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása;
 • nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
 • civil szervezetek pályázati önrészeinek támogatása;
 • adományosztó szervezeteknek szóló juttatás a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa, illetve a kollégiumok egységes elvek mentén meghatározott, forrásautomatizmus biztosításáról szóló döntései alapján;
 • civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.
A civil szervezetek működésének támogatása, valamint a pályázati önrész támogatása csak abban az esetben nyújatható, ha a pályázat megjelenését megelőző utolsó lezárt üzleti évben beszámolóval igazolható éves összes bevétele eléri vagy meghaladja a miniszter rendeletében meghatározott értéket. Ennek a két feladatnak támogatása csak visszatérítendő formában nyújtható.  A visszatérítési kötelezettség alá eső költségvetési támogatás adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Adók módjára hajtandó be az a fent felsorolt támogatások azon része is, amit a kedvezményezett a vonatkozó támogatási szerződéstől eltérően használt fel.
 
Szerző
Ivanyos Judit