A civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzés az ügyészség hatásköre. Ám bizonyos ügyekben a bíróságnak vagy a közigazgatási hatóságnak van eljárási jogköre.
 
 
A Civil törvény III. fejezetében foglaltak szerint  a Ptk.-ban meghatározott kivételekkel – a civil szervezetek működésének törvényességét az ügyészség ellenőrzi. Az ügyészségi törvényességi ellenőrzése azonban nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
 

Milyen ügyekben végez ellenőrzést az ügyészség?

A törvényességi ellenőrzést végrehajtó ügyészség ellenőrzi, hogy a civil szervezet:
 • belső (önkormányzati szabályzatai, valamint az azokban időközben történő változások megfelelnek-e a jogszabályok előírásainak és a szervezet létesítő okiratának;
 • működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak.
 • Amennyiben a civil alapítvány vagy egyesület működésének törvényessége máshogy nem biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresetet nyújthat be a bírósághoz.
 
A bíróság pedig a keresetet megvizsgálja, és amennyiben szükséges:
 • hatályon kívül helyezi a civil egyesület vagy alapítvány bármely szervének törvénysértő határozatát, valamint szükség esetén új határozat meghozatalát rendeli el;
 • a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívja a döntéshozó szervet, illetve határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet, emellett mindenről tájékoztatja civil szervezet által választott felügyelő szervet is;
 • abban az esetben, ha a törvényes működés nem állítható helyre, illetve a fent említett határidőig nem teljesültek a feltételek, a civil szervezetet megszünteti.
 •  

Milyen esetekben szünteti meg a bíróság a szervezetet?

A bíróság az ügyész keresete alapján megszünteti a szerveztet, amennyiben a civil szervezet:
 • csak határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 • megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 • megvalósította célját, illetve céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem tűztek ki;
 • tagjainak száma hat hónapon túl a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám alá csökken;
 • céljának megvalósítása már nem lehetséges, valamint a cél megváltoztatására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs lehetőség.
 
Az alapító kérelmére vagy az ügyészség indítványára az bíróság megszünteti a szervezetet, ha
 • határozott időre alapították és a meghatározott időtartam eltelt;
 • megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett
 • célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg,
 • három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytatott tevékenységet;
 • ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód.
 
Fontos továbbá, hogy a civil egyesület vagy alapítvány véglegesen  feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén  a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.
Szerző
Ivanyos Judit