Az adófizetők által felajánlott adó 1%-os támogatások után a kedvezményezett szervezetnek közvetlenül nem kell adóznia. A felajánlások felhasználásának azonban kötöttek a szabályai.
 
 
Érdemes tudni, hogy az adófizetők által felajánlott adó 1%-os összegek után nem kell közvetlenül adóznia a civil szervezetnek. Ha azonban a szervezet az 1%-os támogatási összegből olyan tételt, tárgyat, szolgáltatást finanszíroz, amely után alapesetben áfát kell fizetni, akkor ilyen esetben is meg kell fizeti az áfát.
 

Hogyan használható fel az adó 1%?

Az szja 1% felhasználásáról szóló törvény egy 2014-es módosításával szigorodtak az 1% felhasználásának feltételei. Ez alapján a kedvezményezett civil szervezet fenntartásának, működésének költsége együttes összege – , ideértve a tartalékolást követő években felmerült, ilyen jellegű költségeket is – a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg huszonöt százalékát, de legfeljebb 25 millió forintot.
 
Fontos, hogy a kedvezményezett reklám és marketing célú tevékenységére fordított költségei együttes összege a felhasználás évében nem haladhatja meg a felhasznált összeg tíz százalékát, de legfeljebb 10 millió forintot.
 

Mi tekinthető működési költségnek?

Az alábbiak működési költségként vehetőek figyelembe:
  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény: 79. §-a szerinti személyi jellegű ráfordítások, 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege;
  • székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak;
  • postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja;
  • költségvetési szervek esetében - személyi és dologi juttatások.
 

Beszámolási kötelezettség

Fontos továbbá, hogy a kedvezményezett köteles az átutalt összeg cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó adatait  a kiutalást követő második év május 31. napjáig elektronikus úton megküldeni az adóhatósághoz (beszámolási kötelezettség). A beszámolóban továbbá fel kell tüntetni a felajánlott összeg esetleges – legfeljebb az átutalást követő második év végéig terjedő – tartalékolását. Érdemes tudni továbbá, hogy a fel nem használt  ötezer forintot meghaladó  összeget a beszámolással együtt a kedvezményezett köteles visszautalni a NAV-hoz.
 
Amennyiben a kedvezményezett rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján
működtetett internetes felülettel (saját honlap) a beszámolási kötelezettséggel kapcsolatos az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat köteles a felhasználást követő év május 31. napjáig saját weboldalán is közzé tenni, és a határidőtől számított egy évig nem távolíthatja el.
 
Az adó 1%-os támogatásokról szóló beszámolási kötelezettségről részletesebben itt tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit