A civil kedvezményezettek a következő eljárás szerint kaphatják meg a javukra felajánlott összeget. Az adóhatóság a magánszemélyek nyilatkozatainak feldolgozása után legkésőbb szeptember 1-jéig értesíti azokat a szervezetetek, amelyek részére felajánlás érkezett, valamint a felajánlott összeg nagyságáról.
 
Ezt követően a kedvezményezettnek az értesítéstől számított 30 napon belül nyilatkoznia kell a 1337A számú adatlap kitöltésével (az adatlap az értesítések kiküldését követően a NAV honlapjáról letölthető és kitöltve – postai úton, személyesen vagy elektronikus úton – juttatható el az állami adóhatóság részére).
 
A fenti 30 napos határidő elmulasztása esetén a kedvezményezett igazolási kérelmet terjeszthet elő. Az adóhatóság az Adatlap, és az ahhoz csatolt, a törvényi feltételek meglétét igazoló dokumentumok alapján bírálja el azt, hogy a kedvezményezettet megilleti-e a javára felajánlott összeg. Az összeg elfogadása nem kötelező, ezért a kedvezményezettnek jogában áll azt visszautasítani.
 

Mikor kerül átutalásra a felajánlott összeg? 

Az adóhatóság az Adatlap visszaküldésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a rendelkezés évének december 15. napjáig utalja át a kedvezményezettnek a magánszemélyek által rendelt összeget.
 
A törvényben meghatározott feltételek hiánya esetén a NAV ezt az igénybejelentővel határozatban közli. Ez ellen a határozat ellen bírósághoz lehet fordulni. A fellebbezésről a bíróság nemperes eljárásban 15 napon belül dönt. A bírói döntés természetesen mindkét félre nézve kötelező.
 
Ha a kedvezményezettnek a rendelkező nyilatkozat évének augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott, vagy a szervezet az adóhatóság felhívását követő 30 napon belül nem igazolta, hogy megfelel a törvényben előírt feltételeknek, kivételes méltányosságot érdemlő esetben az állami adóhatóság eltekinthet e feltétel meglététől, azaz a feltétel teljesítésének hiányában is kiutalhatja a kedvezményezettnek a felajánlott összeget.
 
Kivételes méltányosságot érdemel különösen az, ha a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti. A kivételes méltányosság gyakorlása esetén az átutalást - legkésőbb a rendelkező nyilatkozat éve utolsó napját követő egy éven belül - az adóhatóság akkor teljesítheti, ha ezt megelőzően a kedvezményezett a köztartozását rendezi. A méltányosság gyakorlását nem kell külön eljárásban kérni, azt a kedvezményezett a 1337/A Adatlap 02-es lapjának kitöltésével kérheti. A kivételes méltányosságról az adóhatóság az 1337/A Adatlap elbírálásával egyidejűleg dönt. A törvény rendelkezése szerint az 1 százalék kiutalásának feltétele az, hogy a kedvezményezett a kiutalás időpontjában ne rendelkezzen köztartozással.
 
Az adóhatóság az egyházakat és a költségvetési előirányzatot megillető összegről szeptember 15-éig az internetes honlapján tájékoztatást tesz közzé. Az egyházak részére felajánlott összeget az Emberi Erőforrások Minisztériuma a rendelkező nyilatkozatok évét követő év január 31-éig utalja át, feltéve hogy a kedvezményezett az átutalás időpontjában is egyházként van nyilvántartva. A kiemelt előirányzat javára idei évben tett nyilatkozatok alapján megállapított összeget a felhasználásában érintett fejezet jövő évi költségvetése tartalmazza majd, amelyet pályázati kiírással lehet felhasználni.
 
Forrás: NAV