Az adó 1%-át nonprofit szervezetek részére, a további 1%-ot pedig az egyházak vagy az adott évben az Országgyűlés által meghatározott legfeljebb két kiemelt közhasznú cél javára lehet felajánlani.
 
A nonprofit szervezetek közül az 1%-os felajánlás kedvezményezettje lehet:
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti egyesület (kivéve a pártot, biztosító egyesületet, munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet), amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel,
  1. alapítvány, amelyet a bíróság a magánszemély rendelkező nyilatkozata évének első napja előtt legalább két évvel, továbbá
  2. közhasznú alapítvány, egyesület és közalapítvány, amelyet a bíróság a rendelkező nyilatkozat évének első napja előtt legalább egy évvel - vagy ez idő letelte előtt, amennyiben jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel -, közhasznú szervezetként
 • jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabálya, illetőleg az alapító okirata szerint a rendelkező nyilatkozat(ok) évét megelőző év első napja óta megszakítás nélkül - Civil törvényben meghatározott - közhasznú tevékenységgel ténylegesen foglalkozik;
 
Kedvezményezett lehet továbbá a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), egyes országos közgyűjtemények és a pontosan meghatározott egyéb kulturális intézmények, könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezetek, felsőoktatási intézmények.
 
Az 1%-ra való jogosultsághoz további feltétel a nonprofit szervezettel szemben:
 • belföldi székhelyű legyen
 • magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működjön
 • folyamatosan közhasznú tevékenységet folytasson
 • közvetlen politikai tevékenységet ne végezzen
 • szervezete legyen a pártoktól független és azoknak anyagi támogatást ne nyújtson.
 
A kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról is, hogy esedékes köztartozása nincsen, vagy ha van, akkor az őt megillető összegből hozzájárul köztartozásainak kiegyenlítéséhez, pontosan megjelölve az összeg címzettjeit és a kiegyenlítés sorrendjét. Meg kell felelni a további szigorú törvényi előírásoknak is és nyilatkozni a jogszabály által részletesen előírt további kérdésekben is.
 
Az egyházak javára, illetve a kiemelt közhasznú célokra felajánlható adónak kedvezményezettje lehet bármely a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyház, vallásfelekezet, vallási közösség, vagy pedig a rendelkező nyilatkozat évére vonatkozó költségvetési törvényben az Országgyűlés által kiemelt előirányzatként meghatározott cél.
 
Forrás: Magyarország.hu