Mozgalmas időszak következik a civilek életében, ugyanis május 31-ig kell eleget tenniük a beszámolási és a letétbe helyezési kötelezettségüknek. Tudja meg, hogyan kell elkészíteni a beszámolót és a mellékleteket.
 
A 2011-es civil törvény alapján a civil szervezeteknek beszámolói kötelezettségük van.
 

Kettős könyvelés

A civil szervezetnek az alapcél szerinti (pl. közhasznú) tevékenységről, valamint a gazdasági-vállakozási tevékenységéből befolyt bevételről, költségeiről és kiadásról külön nyilvántartást kell készítenie. Ha mind két tevékenységi típusból származik bevétele, akkor tehát kettős könyvelést kell végeznie.
 

Beszámolási kötelezettség

A civil szervezetnek működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év (naptári év) utolsó napjáig, vagy a megszűnés napjáig köteles beszámolót készíteni. Az üzleti év azonban az év közben alakuló vagy megszűnő szervezetek esetében eltér a naptári évtől. A mérleg fordulónapja – a megszűnés kivételével – december 31.
 

Hogyan kell elkészíteni a beszámolót?

A szervezet könyvelését minden esetben (egyszeres vagy kettős könyvelés) magyar nyelven, forintban számolt összegekkel feltűntetve kell elkészíteni.
 
A beszámoló tartalmazza a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), a kettős könyvelés esetében a kiegészítő mellékletet. Továbbá a szervezet köteles a beszámolón túl közhasznúsági mellékletet is készíteni.
 

Kiegészítő melléklet

Amennyiben a szervezet kettős könyvelést készít, a kiegészítő mellékletben fel kell tűntetni a támogatási program keretében véglegesen felhasznált összegeket támogatásként. A támogatási programba a következő bevételek számítanak bele: a központi, az önkormányzati, a nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás vagy adomány.
 
A szervezet a kiegészítő mellékletben külön köteles megadni a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó fentiekben leírt adatokat. Továbbá a kiegészítő mellékletben a szervezet által az üzleti évben végzett tevékenységeket és programokat is fel kell tűntetni.
 

Közhasznúsági melléklet

A szervezet köteles a mellékletben az általa végzett közhasznú tevékenységeket, ennek célcsoportját, eredményeit és a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat és mutatókat feltűntetni. A mellékletben szerepelnnie kell a cél szerinti juttatások kimutatásának, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegének és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolásának.
 

Letétbe helyezési kötelezettség

Az elkészített beszámolót, a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzétenni.
 
Amennyiben a szervezetet kötelezik a könyvvizsgálatra, akkor a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is köteles letétbe helyezni és közzétetetni – fontos, hogy ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
 
A közzétételi kötelezettségnek a civil szervezetnek a bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon kell eleget tenni, illetve adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni.
 
Ha a szervezet saját honlappal rendelkezik, akkor a fentiekben felsorolt adatokat azon is fel kell tűntetnie. A weboldalon a közétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évig biztosítani kell.
 
Amennyiben a szervezet beszámolói vagy közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatása céljából értesíti az ügyészséget.
 
További fontos civilekre vonatkozó határidőkről adónaptárunkban olvashat.