A civil szervezeteknek május 31-ig kell eleget tenniük beszámolási és letétbe helyezési kötelezettségüknek. Itt tudhatja meg, milyen szabályok vonatkoznak a beszámoló és a mellékletek elkészítésére, letétbe helyezésére.
 
 
A civil szervezetek beszámolói kötelezettségéről a 2011-es civil törvény rendelkezik. A civil szervezet köteles az elkészített beszámolóját és közhasznúságú mellékletét minden év május 31-éig letétbe helyezni, illetve elektronikus úton vagy papír alapon – eredetiben vagy hitelesített másolatban – eljuttatni az Országos Bírósági Hivatal részére (1363 Budapest, Pf.24.)
 

Mikor van szükség kettős könyvelésre? 

A civil egyesületeknek vagy alapítványoknak az alapcél szerinti (pl. közhasznú) tevékenységükről, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységükből befolyt bevételről, költségeikről és kiadásaikról külön nyilvántartást kell vezetniük. Amennyiben mindkét tevékenységi típusból szereznek jövedelmet, kettős könyvelést kell végezniük.
 

Beszámolási kötelezettség

A szervezetnek működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év (naptári év) utolsó napjáig, vagy a megszűnés napjáig beszámolót kell készítenie. Érdemes figyelembe venni azonban, hogy az év közben alakuló vagy megszűnő szervezetek esetében az üzleti év nem egyezik meg teljesen a naptári évvel. A mérleg fordulónapja – a megszűnés kivételével – december 31.
 

Hogyan kell elkészíteni és benyújtani a beszámolót?

A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, illetve a könyvvezetés módja határozza meg. A beszámolót a szervezet könyvelését (egyszeres vagy kettős könyvelés) magyar nyelven, forintban számolt összegekkel feltüntetve kell elkészíteni. Fontos, hogy a beszámolóban szerepeltetni kell a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), valamint a kettős könyvelés esetében a kiegészítő mellékletet.
 
A beszámolót egy példányban az elektronikus útra kötelezett szervezet esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). Érdemes tudni, hogy az ügyfélkapu használatához, személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség, amellyel kizárólag természetes személy rendelkezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten elindítható. Az Ügyfélkapu a regisztrációt követően az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.
 
Amennyiben a szervezet nem kötelezett az elektronikus útra, papír alapon is elküldheti beszámolóját, ebben az esetben azonban az OBH csak az eredeti, a képviselő által szabályszerűen aláírt és keltezéssel ellátott nyomtatványt fogadja el.


Kiegészítő melléklet

Ha a szervezet kettős könyvelést végez, a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell a támogatási program keretében véglegesen felhasznált összegeket támogatásként. A támogatási programban a következő bevételeket kell feltüntetni: a központi, az önkormányzati, a nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás vagy adomány. A kiegészítő mellékletben meg kell adni a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó adatokat. A mellékletben továbbá a szervezet által az üzleti évben végzett tevékenységeket és programokat is fel kell tüntetni.

 

Közhasznúsági melléklet

A közhasznúsági mellékletben fel kell tüntetni a szervezet által ellátott közhasznú tevékenységeket, ezeknek fő célcsoportjait és eredményeit, illetve a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat és mutatókat. A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a cél szerinti juttatások kimutatásának, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegének és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolásának.
 

Letétbe helyezési kötelezettség

A civil szervezet köteles a beszámolót, szükség esetén a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyezni és közzétenni (május 31-ig). Abban az esetben, ha a szervezet könyvvizsgálatra kötelezett a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést is letétbe kell helyeznie – megegyező formában és tartalommal, mint ahogyan a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
 
A letétbe helyezett beszámolót (kiegészítő mellékletet), illetve a közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározottak szerint kell közzétenni, továbbá az azokban szereplő adatokat a Civil Információs Portál számára is elérhetővé kell tenni.
 
Amennyiben a szervezet rendelkezik saját honlappal, akkor a beszámolót (kiegészítő mellékletet) és a közhasznúsági mellékletet azon is fel kell tüntetni, és az adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évig biztosítani kell.
Abban az esetben, ha a szervezet a beszámolóval vagy a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzés eljárás lefolytatás érdekében értesíti az ügyészséget.
 
A beszámolói és közhasznúsági melléklet elkészítésének szabályairól részletesebben a
Civil Információs Portál tájékoztatójában olvashat. További civilek szervezetekre vonatkozó határidőkről adónaptárunkból tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit