Bemutatkozás


Az Egyház a Magyarországon működő 11 unitárius egyházközség hitéleti és közösségi feladatainak ellátására használja fel a személyi adóból hozzá befolyó összegeket...
Kedvezményezett neve: Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Technikai szám: 0200
 

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete bemutatása

Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete egyházi adó 1% felajánlás, technikai számUnitárius egyházunk a kereszténységben formálódott s különösen Jézus tanításában, melyek az Újszövetségben olvashatók és tanulmányozhatók. Az Unitárius Egyház Erdélyben alakult, Kolozsvár központtal. Vezérelvünk: Nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet s a lelket, amely felett hatalommal csak teremtője bír.
 
Hitelvi álláspontjaink a következő általános meggyőződésekben helyezkednek el: Isten- és emberszeretet, a lelkiismeret és az egyéni szabadság, az elhivatás optimista felfogása, a fejlődés és a haladás, hitfelfogásunk a tudománnyal ellenkezésbe nem jöhet, lelkesedik a humanizmusért, a teológiai tudomány helyett a modern vallástudományt tartja irányítójának, külső tekintélyek helyett a lelkiismeret belső tekintélyét hangsúlyozza.
 
Ez általános hitelvi álláspont a következő pontokban foglalható össze: Isten egysége és oszthatatlansága, az ember Jézus mint követendő példa, a szentlélek mint Istennek jóra vezérlő ereje. Erkölcsi szempontból a bűnbánatra és a megtérésre való intés, az akarat szabadságának és az erkölcsi szabadságnak a hirdetése.
 
Az Unitárius Egyházban Istent jónak, tökéletesnek, mindenhatónak, gondviselő Atyának fogjuk fel Jézus tanítása alapján, s így nem fogadjuk el ar eredendő bűn dogmáját. Isten egyetlen, egyetemes Isten. Az Isten egysége alapvető unitárius hitelv. Ebből következik, hogy a világegyetem is egységes egy, ami isteni alkotás, abban minden tényező szerves része az egyetemes világnak.
 
Hitelvünk, hogy az ember, mint egyén, egyéniség, a fejlődés által személyiséggé kell nemesüljön. A világegyetemben hite, vallása és tudománya csak az embernek van. Ez különböző tényezők által jut kifejezésre. Az ember fejlődő lény és éppen hite, vallása, tudománya által viheti előbbre az emberi haladást.
 

Adó 1% felajánlás a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének

A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete a Magyarországon működő 11 unitárius egyházközség hitéleti és közösségi feladatainak ellátására használja fel a személyi adóból hozzá befolyó összegeket, különösen a lelkészek javadalmazására és az egyházközségek dologi költségeinek finanszírozására.
 
Adója 1%-ának a Magyar Unitárius Egyház részére történő felajánlásán kívül azt is tisztelettel kérjük, hogy adófizető családtagjai, barátai, ismerősei figyelmét is hívja fel és bátorítsa őket arra, hogy az SZJA 1%-át magyarországi unitárius egyházi szervezet részére ajánlják fel.
 
Előre is köszönjük támogatását, amellyel hozzájárul a kárpát-medencei unitárius közösség jövőjének építéséhez, tevékenységének fejlődéséhez, értékeinek gyarapításához.
 
A Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete feladata és működése bővebben: www.unitarius.hu